Between Nostalgia and Utopia – Lori Lako.

Lori Lako ishte artistja e ftuar e rradhës në programin e Forumet te Artit dhe Dizainit, ajo foli mbi t qënurit midis nostalgjisë dhe Utopisë. Karakteristikat e një bote të shpejtë të pushtuar nga imazhe dhe mesazhe që vështirësojnë leximin e realitetit. Puna e Lori Lakos reflekton mbi menyrat sesi interneti dhe paisjet dixhitale ndikojne ne formesimit e memories sa personale, po aq edhe kolektive

Bio

Lori LAKO (Pogradec, Shqipëri, 1991) jeton dhe punon në Firence, Itali. Ka kryer studimet në Akademinë e Arteve në Firence dhe një eksperiencë simestrale në Akademinë e Arteve në Mynih. Me anë të punës të saj artistike reflekton mbi gjendjen e njeriut postmodern, në një botë të shpejtë, mes një morie imazhesh e informacionesh që i vështirësojnë kujtesën historike dhe kërkimin e vetvetes. Prej këtu lind nevoja e krijimit si një proces kontemplativ që shpesh sjell në sipërfaqe dimensionin poetik të të qënurit. Ndër ekspozitat ku ka marrë pjesë veçojme: Polis BBQ, Arte fiera (Bolonja 2018); fituese e çmimit Ardhje 2020. Fituese e çmimit kombëtar për artin bashkëkohor “Idromeno”, Galeria e Arteve (Shkodër 2017); Di queste luci si servirà la notte, Le Murate / Projekte për Artin Bashkëkohor (Firence 2017); TU 35 Expanded, Qendra për Artin Bashkëkohor Luigi Pecci (Prato 2017); Downside-up, Tirana Art Lab (Tiranë 2016); Era pacifica pare, Careof (Milano 2016); Jahresausstellung, Akademia e Arteve, (Mynih 2015); Nuovo cinema Masaccio, Casa Masaccio, (San Xhovani Valdarno 2014). Ajo ishte njëra ndër artistet e përzgjedhur për Art House Scool në Shkodër.

ENG

Lori Lako was the guest artist invited at Art & Design Forums program, she spoke about being between nostalgia and Utopia. Characteristics of a fast-paced world occupied by images and messages that make it difficult to read reality. Lori Lako’s work reflects on the ways in which the Internet and digital devices influence the formation of personal and collective memory.

Bio

Lori LAKO (Pogradec, Albania, 1991) lives and works in Florence, Italy. She completed her studies at the Academy of Arts in Florence and a six-month experience at the Academy of Arts in Munich. Through her artistic work she reflects on the condition of postmodern man, in a frenetic world, among a multitude of images and information that make historical memory and self-search difficult. From here arises the need to create as a contemplative process which often brings the poetic dimension of being to the surface. Among the exhibitions in which she has participated in particular: Polis BBQ, Arte Fiera (Bologna 2018); Winner of the Ardhje Award 2020. Winner of the national contemporary art prize “Idromeno”, Art Gallery (Shkodër 2017); These lights will be used at night, Le Murate / Projects for contemporary art (Florence 2017); TU 35 Ampliato, Luigi Pecci Center for Contemporary Art (Prato 2017); Sottosopra, Tirana Art Lab (Tirana 2016); It was apparently peaceful, Careof (Milan 2016); Jahresausstellung, Academy of Arts, (Munich 2015); New Masaccio cinema, Casa Masaccio, (San Giovanni Valdarno 2014).  She was one of the artists selected for the Art House School of Scutari.